About
Shop
Contact Us

Mass Readings

Catholic Ireland

Liturgical Readings for : Thursday, 8th June, 2023
Readings in English
Next Sunday's Readings

CÉAD LÉACHT

Sliocht  as an Leabhar Tóibít            6:10-11; 7:1. 9-17; 8:4-10

Dúirt Rafael leis an mbuachaill: A Thóibias, a bhráthair liom.“Is ea,” ar seisean. Dúirt an t-aingeal leis ansin: “Caithimid cur fúinn anocht i dteach Raguéil. Gaol leatsa is ea an fear seo agus tá iníon aige darb ainm Sárá. Nuair a shroich siad Eacbatana dúirt Tóibias: “A Azairias, a bhráthair liom, beir leat mé láithreach go dtí teach m’fhir ghaoil, Raguéil.” Rug seisean leis é mar sin go dtí teach Raguéil agus tháinig siad air agus é ina shuí ag geata an chlóis. Bheannaigh siad dósan ar dtús agus dúirt seisean leo: “Céad míle fáilte romhaibh, a bhráithre. Is maith liom gur tháinig sibh anseo slán. Thug sé isteach sa teach iad ansin. Ina dhiaidh sin mharaigh sé reithe as an tréad agus cuireadh fáilte fhíorchaoinrompu.

Tar éis dóibh iad féin a ní agus a fholcadh lig siad fúthu ag bord. Ansin dúirt Tóibias le Rafael: “A Azairias, a bhráthair liom, abair le Raguéil Sárá, mo bhean mhuinteartha, a thabhairt dom.” Ach chuala Raguéil an chaint sin agus dúirt sé leis an mbuachaill: Ith agus ól agus bíodh áthas ort an oíche seo, mar níl aon fhear eile ann seachas tú féin, a bhráthair liom, a bhfuil sé de cheart aige m’iníon a fháil. Mar an gcéanna, i dtaca liomsa de, níl aon údarás agam í a thabhairt d’aon fhear eile ach duitse amháin, mar is agatsa atá an gaol is gaire liom. Mar sin féin, a mhic, caithfidh mé an fhírinne iomlán a insint duit.  Is amhlaidh a thug mé mar chéile í do sheachtar fear dár mbráithre féin i ndiaidh a chéile, ach maraíodh gach duine díobh chomh luath agus a chuaigh siad isteach ina seomra an oíche sin. Ach ith agus ól leat anois, a mhic, agus cá bhfios nach dtabharfaidh an Tiarna a ghrásta agus a shíocháin duitse?
Ach dúirt Tóibias: “Ní íosfaidh ná ní olfaidh mé dada feasta nó go ndéanfaidh tú socrú éigin i mo thaobhsa.”
Tá go maith,” arsa Raguéil leis, “ós leatsa í de réir dlí leabhar Mhaois, ordaíonn na flaithis féin í a thabhairt duit. Mar sin de, glac cúram do mhná muinteartha ort féin. Ón uair seo amach is tusa a fear céile agus is ise do bhean chéile; is leatsa í ón lá seo amach agus go deo. Go rathaí Tiarna neimhe sibh anocht, a mhic, agus go dtuga sé grásta agus síocháin daoibh
.” Ansin chuir Raguéil fios ar a iníon, Sárá, agus tháinig sí chuige. Rug sé greim láimhe uirthi agus thug sé do Thóibias í á rá: Cuirim faoi do chúram í; tugann an dlí agus an reacht atá scríofa i leabhar Mhaois duit í mar bhean chéile. Tóg í; beir leat abhaile go teach d’athar í le coinsias glan agus go rathaí Dia neimhe bhur dturas.”  Chuir sé fios ar a máthair ansin agus dúirt sé léi páipéar a thabhairt chuige. Ansin scríobh sé conradh pósta amach ag tabhairt Sárá dó mar bhean chéile de réir an reachta atá i ndlí Mhaois.

Ina dhiaidh sin thosaigh siad ag ithe agus ag ól. Idir an dá linn d’imigh an tseanlánúin as an seomra agus dhún siad an doras ina ndiaidh. D’éirigh Tóibias amach as an leaba ansin agus dúirt sé le Sárá: “Éirigh, a stór! Guímis agus iarraimis ar ár dTiarna trócaire a dhéanamh orainn agus sinn a shlánú.” D’éirigh sise agus thosaigh siad ag guí agus ag iarraidh go slánófaí iad agus chuir Tóibias tús ar an urnaí mar seo:

tobiasandsarah“Is beannaithe thú, a Dhia ár sinsear; go moltar d’ainm choíche agus go brách;
na flaithis agus gach ar chruthaigh tú, go mola siad thú go deo.
Is tú a rinne Ádhamh; rinne tú Éabha, a bhean chéile, chomh maith
chun cabhair agus cúnamh a thabhairt dó;
agus is ón mbeirt seo a shíolraigh an cine daonna.
Is tú a dúirt: ‘Ní maith an duine a bheith ina aonar;
déanaimis céile cúnta dó cosúil leis féin.’
Mar sin de, ní le teann drúise a ghlacaim mo bhean mhuinteartha chugam mar chéile ach le croí ionraic glan.
Deonaigh trócaire a dhéanamh ormsa agus uirthi sa chaoi go bhfaighimid aois mhaith i dteannta a chéile.”

Agus dúirt siad araon ansin: “Amen! Amen!”

Briathar an Tiarna       Buíochas le Dia  

Salm le Freagra       Sm 127
Freagra                       Is aoibhinn do chách lenarb eagal an Tiarna

1. Is aoibhinn do chách lenarb eagal an Tiarna, agus a shiúlann ina shlite.                    Freagra

2. Íosfaidh tú toradh de shaothair féin; beidh tú go sona séanmhar.
Beidh do bhean chéile mar fhíniúin thorthúil, i gceartlár do thí.
Beidh do chlann mar bhuinneáin crainn olóige, mórthimpeall do bhoird.                     Freagra

3. Is amhlaidh a bheannófar an duine ar a mbíonn eagla an Tiarna.
Go mbeannaí an Tiarna thú amach as Síón; gach uile lá de do shaol.                              Freagra

SOISCÉAL

Go raibh an Tiarna libh.            Agus le do spiorad féin
Sliocht as Soiscéal naofa de réir Naomh Marcas         12:28-34
Gráóidh tú do Thiarna Dia ó do chroí go hiomlán agus ‘Gráóidh tú do chomharsa mar thú féin.

S
an am sin, tháinig duine de na scríobhaithe chuig Íosa agus chuir sé ceist air:
“Cén chéad aithne de na haitheanta go léir?humility1D’fhreagair Íosa:
Seo í an chéad cheann: ‘Cluin, a Iosrael, an Tiarna ár nDia is aon Tiarna ann agus gráóidh tú do Thiarna Dia ó do chroí go hiomlán, agus ó d’anam go hiomlán agus ó d’aigne go hiomlán agus ó do neart go hiomlán.’ Seo í an dara ceann: ‘Gráóidh tú do chomharsa mar thú féin.’ Níl aithne eile is mó ná iadsan.”
Dúirt an scríobhaí leis:
Maith mar a labhair tú, a Mháistir. Dúirt tú le fírinne gur aon é agus nach bhfuil aon neach eile ann ach é. É a ghráú ón gcroí go hiomlán, ón tuiscint go hiomlán, agus ón neart go hiomlán, agus an chomharsa a ghráú mar an duine féin, is mó sin go mór ná na híobairtí dóite agus na hofrálacha go léir.”

Nuair a chonaic Íosa gur labhair sé go ciallmhar, dúirt sé leis: Ní fada thú ó ríocht Dé.
Ní raibh sé de mhisneach ag aon duine ceist a chur air as sin amach.

Soiscéal an Tiarna.           Moladh duit, a Chriost


AN BÍOBLA NAOFA
© An Sagart