About
Shop
Contact Us

Mass Readings

Catholic Ireland

Liturgical Readings for : Wednesday, 4th August, 2021
Readings in English
Next Sunday's Readings

CÉAD LÉACHT

Sliocht as  Leabhar na nUimhreacha           13:1-2. 25-14:1. 26-29. 34-35
Ní féidir dúinn máirseáil i gcoinne na ndaoine seo; is treiseiad ná sinne.

Labhair an Tiarna le Maois agus dúirt: “Seol amach fir, fear as gach treibh, chun tír Chanán atá á thabhairt agam do chlann Iosrael a spiúnadh. Seol ceannaire gach treibhe.”

GiantsTar éis daichead lá d’fhilleadar óna dtaiscéaladh ar an tír.Thángadar go dtí Maois, Árón agus go comhthionól uile chlann Iosrael i bhfásach Phárán ag Cáidéis. Thugadar a dtuairisc dóibhsean agus don chomhthionól go léir agus thaispeánadar torthaí na tíre dóibh. Mar seo a dúradar: “Ghabhamar isteach sa tír inar sheol tú sinn; tá bainne agus mil ina slaoda ann, go deimhin, agus seo cuid dá thoradh. Dream cumhachtach iad siúd a chónaíonn ann áfach; tá cóir chosanta ar a mbailte agus tá siad an-mhór; agus, sea, chonaiceamar sliocht Anac ann. Tá seilbh ag an Amailéiceach ar dhúiche an Neigib; ag an Hiteach an Amórach agus an Iabúsach ar na hardáin, agus ag an gCanánach ar fheorainn na farraige agus na Iordaine.”

Bhí Cálaeb ag gríosú na ndaoine i láthair Mhaois agus dúirt: “Ar aghaidh linn gan mhoill agus gabhaimís seilbh ar an tír seo; is féidir dúinn é a smachtú.” Ach dúirt na daoine a chuaigh suas fairis: “Ní féidir dúinn máirseáil i gcoinne na ndaoine seo; is treiseiad ná sinne.” Ansin chromadar ar thromaíocht le clann Iosrael ar an tír a bhí braite acu: “An tír a ndeachamar ag taiscéaladh air, is tír é a alpann lucht a áitrithe. Bhí toirt ainspianta i ngach fear dá bhfacamar ann. Chonaiceamar, chonaiceamar sin, fathaigh ann (clann Anac, sliocht na bhfathach) agus ba gheall le dreoilíní teaspaigh sinn féin, dar linn, agus bhíodarsan den tuairim gur míoltóga sinn.”

Ansin thóg an comhthionól uile gáir in ard a gcinn agus bhí na daoine ag lógóireacht ar feadh na hoíche ar fad. Labhair an Tiarna le Maois agus le hÁrón

“An fada a bheidh an mhuintir chlaon seo ag monabhar i m’aghaidh? Chuala mé na gearáin atá á ndéanamh ag clann Iosrael i m’aghaidh. Abair leo: ‘Dar mo bheo – sé an Tiarna atá ag caint – tabharfaidh mé íde oraibh díreach de réir na bhfocal a dúirt sibh i mo láthair. Titfidh bhur gconablaigh san fhásach seo; sea de líon bhur bhfear go léir a áiríodh sa daonáireamh ó aois fiche bliain agus breis, a rinne gearán i m’aghaidh, Ar feadh daichead lá bhí an tír á bhrath agaibh; seasóidh gach lá dobhliain; ar feadh daichead bliain déanfaidh sibh ualach bhur bpeacaí a iompar agus beidh a fhios agaibh cad is brí le mé a shéanadh.’ Mise an Tiarna a labhair. Sin í an íde a thabharfaidh mé go cinnte ar an mhuintir chlaon seo go léir a rinne comhcheilg i m’aghaidh. Anseo san fhásach seo déanfar díth orthu go dtí go dtiteann an duine deireanach marbh ann.”

Briathar an Tiarna          Buíochas le Dia  

Salm le freagra            Sm 105
Freagra                           Bí ag cuimhneamh orm, a Thiarna,
bí go maith dom, as ucht do ghrá do do phobal.

Malairt freagra           Alleluia!

1. Pheacaíomar ar nós ar sin sir;
rinneamar an t-olc agus an t-éigeart.
Níor thug ár n-aithreacha san Éigipt
aon aird ar bith ar d’éachtaí.                              Freagra

2. Ach ba ghearr go ndearna siad dearmad ar a éachtaí;
agus níorbh áil leo fanacht lena chomhairle.
Ligeadar srian lena mianta san fhásach;
chuireadar cathú ar Dhia san uaigneas.           Freagra

3. Rinne siad dearmad ar Dhia a shlánaigh iad,
agus a rinne éachtaí móra dóibh san Éigipt,
a rinne na hiontais dóibh i dtír Hám,
agus nithe uamhnacha le hais na Mara Rua.   Freagra

SOISCÉAL 

Go raibh an Tiarna libh.                       Agus le do spiorad féin
Sliocht as Soiscéal naofa de réir Naomh Mhatha             15:21-28               Glóir duit, a Thiarna.
Is mór é do chreideamh, a bhean!

canaanitewomanSan am sin chuaigh Íosa i leataobh go dtí ceantar na Tuíre agus Shíodóine. Agus bhí bean Chanánach a tháinig amach as na críocha sin agus thosaigh sí ag glaoch os ard: “Déan trócaire orm, a Thiarna, a mhic Dháiví,” ar sise, “tá iníon agam agus í á crá go géar ag deamhan.” Ach ní dúirt Íosa focal ar bith á freagairt. Tháinig a dheisceabail chuige agus bhí siad ag impí air: “Scaoil uait í,” ar siad, “tá sí ag glaoch inár ndiaidh.” D’fhreagair agus dúirt: “Níor cuireadh mé ach amháin go dtí caoirigh caillte theaghlach Iosrael.” Ach tháinig an bhean agus d’fhan ar a dhá glúin ina láthair: “A Thiarna,” ar sise, “fóir orm.” D’fhreagair agus dúirt: “Níl sé oiriúnach arán na leanaí a thógáil agus é a chaitheamh chun na gcoileán.”

Dúirt sise: “Cinnte, a Thiarna, agus itheann na coileáin féin na grabhróga a thiteann ó bhord a máistrí.” Ansin dúirt Íosa léi á freagairt: “Ó, is mór é do chreideamh, a bhean!  Bíodh agat mar is áil leat.”
Agus bhí a hiníon leigheasta ón nóiméad sin.

Soiscéal an Tiarna.                         Moladh duit, a Chriost


AN BÍOBLA NAOFA
© An Sagart