About
Shop
Contact Us

Mass Readings

Catholic Ireland

Liturgical Readings for : Thursday, 2nd December, 2021
Readings in English
Next Sunday's Readings


CÉAD LÉACHT       

Sliocht as an fáidh  Íseáia         26:1-4
Lig don náisiún ionraic teacht isteach, ise atá dílis.

An lá sin, beidh an laoi seo á *chanadh ar thalamh Iúdá:
“Tá baile daingean againn;my rock
leag sé amach bábhún agus forbhalla dár ndídean.
Osclaígí na geataí! Lig don náisiún ionraic teacht isteach, ise atá dílis,
atá bunúsach ó chroí, a choinníonn an tsíocháin,
óir is asatsa atá a muinín.
Bíodh bhur muinín as an Tiarna go deo,
óir is é an Tiarna an charraig shíoraí;
d’ísligh sé an dream a bhí ina gcónaí ar na harda,
muintir an dúnfoirt daingin,
leagann sé iad, leagann iad ar lár,
caitheann sé síos iad sa láib;
cosa na n-úiríseal agus na mbochtán,
siúlann siad orthu ina gcoiscéim.”

Briathar an Tiarna           Buíochas le Dia

Salm le Freagra           Sm 117
Freagra                           Is beannaithe in ainm an Tiarna an té atá ag teacht.
Freagra eile                  
Alleluia!

 1. Tugaigí buíochas don Tiarna toisc gur maith é:
óir maireann a ghrá de shíor.
Is fearr dul i muinín an Tiarna
ná bheith ag brath ar an duine.
Is fearr dul i muinín an Tiarna
ná bheith ag brath ar fhlatha.                    Freagra

2. Osclaígí dom doirse na fíréantachta:
rachaidh mé isteach a gabháil buíochais.
Seo agaibh doras an Tiarna
trína rachaidh na fíréin.
Gabhaim buíochas leat de bhrí gur éist tú liom
agus gur tú mo shlánaitheoir.                   Freagra

3. Fóir orainn, achainímid, a Thiarna;
a Thiarna, go n-éirí linn.
Is beannaithe in ainm an Tiarna
an té atá ag teacht.
Beannaímid sibh as teach an Tiarna.
Is é an Tiarna ár solas.                               Freagra

Comhgháir/Alleluia                           Is 55:6
Alleluia, alleluia!
Lorgaigí an Tiarna, fad a chuireann sé é féin ar fáil; glaoigí air, fad atá sé i ngar.
Alleluia!

SOISCÉAL              

Go raibh an Tiarna libh.             Agus le do spiorad féin
Sliocht as an Soiscéal naofa de réir Matha
       7: 21. 24-27            Glóir duit, a Thiarna.
An té a dhéanann toil m’Athar  rachaidh sé isteach i ríocht na bhflaitheas.

Jesus todaySan am sin dúirt Íosa lena dheisceabail
Ní hé gach aon duine a deir liom: ‘A Thiarna, a Thiarna!’ a rachaidh isteach i ríocht na bhflaitheas, ach an té a dhéanann toil m’Athar atá ar neamh.

Duine ar bith, mar sin, a chluineann na briathra seo a deirim agus a dhéanann dá réir, ní miste a chur i gcosúlacht le fear ciallmhar a thóg teach do féin ar an gcarraig: thit an bháisteach ansin agus tháinig na tuilte sléibhe agus shéid na gaotha, agus ghread siad ar an teach sin, ach níor thit sé, mar bhí bonn carraige faoi. “

Ach duine ar bith a chluineann na briathra seo a deirim agus nach ndéanann dá réir, ní miste a chur i gcosúlacht le fear gan tuiscint a thóg teach dó féin ar an ngaineamh:
thit an bháisteach ansin agus tháinig na tuilte sléibhe agus shéid na gaotha, agus bhuail
siad an teach sin agus thit sé, agus ba mhór an titim í.”

Soiscéal an Tiarna.          Moladh duit, a Chriost


AN BÍOBLA NAOFA
© An Sagart