About
Shop
Contact Us

Mass Readings

Catholic Ireland

Liturgical Readings for : Tuesday, 7th February, 2023
Readings in English
Next Sunday's Readings

CÉAD LÉACHT

Sliocht as  Leabhar Geinesis             1:20-2:4
Déanaimis an duine ar ár ndeilbh féin, ar ár gcosúlacht féin
.

Dúirt Dia: Bíodh rath ar na huiscí le hiomad dúl beo, agus bíodh éanlaith ar eitilt os cionn na talún faoi fhirmimint neimhe.” Chruthaigh Dia na míola móra agus gach uile dhúil chorraitheach bheo de réir a chineáil a chin ó rath na n-uiscí, agus an uile chineál éin a eitlíonn. Chonaic Dia gur mhaith sin. Bheannaigh Dia iad á rá: Bígí torthach, agus téigí i líonmhaire, agus líonaigí uiscí na bhfarraigí; agus téadh an éanlaith I líonmhaire ar talamh.” Ba shin an cúigiú lá, an nóin agus an mhaidin.

Dúirt Dia:
Tugadh an talamh uaidh gach uile dhúil bheo de réir a chineáil, eallach, péisteanna agus ainmhithe allta.” Agus bhí sin amhlaidh. Rinne Dia an uile chineál ainmhí allta, an uile chineál eallaigh, an uile chineál péiste. Chonaic Dia gur mhaith sin.

Dúirt Dia:
Déanaimis an duine ar ár ndeilbh féin, ar ár gcosúlacht féin, agus bíodh tiarnas acu ar iasc na farraige, ar éanlaith an aeir, ar an eallach, ar an talamh go léir, agus ar na péisteanna go léir a shníonn ar an talamh.”

Godcreatingcreatures-Chruthaigh Dia an duine ar a dheilbh féin,
ar dheilbh Dé is ea a chruthaigh sé é.
Fireann agus baineann is ea a chruthaigh sé iad.

Agus bheannaigh Dia iad á rá leo:
“Bígí torthach, agus téigí i líonmhaire agus líonaigí an talamh agus cuirigí smacht air. Bíodh tiarnas agaibh ar iasc na farraige, ar éanlaith an
aeir agus ar an uile dhúil bheo a chorraíonn ar talamh.”

Dúirt Dia:
Féach! Thugas daoibh gach uile lus le síol dá bhfuil ar chlár na talún, agus gach uile chrann le síol ina dtoradh; iadsan a bheidh ina mbia agaibh. Mar bhia ag na hainmhithe allta go léir, ag éanlaith an aeir go léir, agus ag na péisteanna go léir a bhogann ar talamh tugaim glas gach fáis.” Agus bhí sin amhlaidh. Chonaic Dia gach a ndearna sé agus, féach! bhí sé go sármhaith. Ba shin an séú lá, an nóin agus an mhaidin.

Críochnaíodh neamh agus talamh agus a gcóiriú go léir ar an gcuma sin. Ar an seachtú lá chríochnaigh Dia an obair a rinne sé. Scoir sé ar an seachtú lá den obair go léir a rinne sé. Bheannaigh agus naomhaigh Dia an seachtú lá mar scoir sé an lá sin den obair go léir a rinne sé sa chruthú. Sin iad céatúsa neimhe agus talún nuair a cruthaíodh iad.

Briathar an Tiarna             Buíochas le Dia

Salm le Freagra              Sm 8
Freagra                              A Thiarna, ár dTiarna, nach éachtach é d’ainm ar fud na cruinne!

Malairt Freagra              Alleluia

1. Nuair a fheicim na spéartha, saothar do mhéar –
an ré agus na réaltaí a rinne tú –
cad is duine ann go dtógfá ceann de?
ná mac an duine go ndéanfá cúram de?    Freagra

2. Rinne tú beagán níos lú ná dia é
gur chuir tú barr glóire agus gradaim air.
Thug tú ceannas ar oibreacha do lámh dó
agus chuir tú gach aon ní faoina chosa.     Freagra

3. Chaoirigh agus eallaí agus eile
agus ainmhithe uile an mhachaire,
éanlaith an aeir agus iasc na mara
agus a ngluaiseann ar raonta na farraige. Freagra

SOISCÉAL 

Go raibh an Tiarna libh.           Agus le do spiorad féin
Sliocht as Soiscéal naofa de réir Naomh Marcas       7: 1-13
Fágann sibh aithne Dé agus coinníonn sibh traidisiún na ndaoine

San am sin na Fairisínigh agus cuid de na scríobhaithe a bhí tar éis teacht ó Iarúsailéim, chruinnigh siad le chéile chuig Íosa, agus nuair a chonaic siad go raibh cuid dá dheisceabail ag caitheamh a gcoda le lámha neamhghlana, is é sin, le lámha nach raibh nite – If ye love me, keep my commandments. John 14:15.óir, na Fairisínigh agus na Giúdaigh uile, ní chaitheann siad a gcuid gan a lámha a ní, ag coinneáil traidisiún na sinsear; agus an rud a thagann ón margadh, ní itheann siad gan uisce a chroitheadh air, agus tá mórán nithe eile a choinníonn siad ó shinsearacht, cupaí a ní agus corcáin agus soithí práis –d’fhiafraigh na Fairisínigh agus na scríobhaithe de:
“Cén fáth nach siúlann do dheisceabail de réir thraidisiún na sinsear ach a gcuid bia a chaitheamh le lámha neamhghlana?
Dúirt sé leo:
“Is breá an tairngreacht a rinne Íseáia mar gheall oraibhse, bréagchráifigh, mar atá scríofa:
Tugann an pobal seo onóir dom ó bheolaach is fada uaim atá a gcroí;
is díomhaoin dóibh bheith do m’adhradh óir níl sa teagasc a mhúineann siad ach aitheanta daonna.’

Fágann sibh aithne Dé agus coinníonn sibh traidisiún na ndaoine, níochán corcán agus cupaí, agus déanann sibh mórán nithe eile den sórt sin.”

Agus dúirt sé leo:
Is breá mar a chuireann sibh aithne Dé ar gcúl chun go gcoimeádfadh sibh bhur dtraidisiún. Óir dúirt Maois: ‘Tabhair onóir do d’athair agus do do mháthair’; agus: ‘An té a labhraíonn go haithiseach lena athair nó lena mháthair, bíodh ciorrú an bháis air.’ Ach is é a deir sibhse: Má deir duine lena athair nó lena mháthair: ‘Ní ar bith de mo chuidse a d’fhéadfadh dul chun sochair duitse, is Corbán, is é sin, is tabhartas don Tiarna é’, ní ligeann sibh dó feasta rud ar bith a dhéanamh dá athair nó dá mháthair, ag cur briathar Dé ar neamhní tríd an traidisiún seo agaibh a fhágann sibh ag bhur sliocht. Agus déanann sibh mórán nithe den sórt sin.”

Soiscéal an Tiarna.       Moladh duit, a Chriost


AN BÍOBLA NAOFA
© An Sagart