About
Shop
Contact Us

Mass Readings

Catholic Ireland

Liturgical Readings for : Monday, 16th May, 2022
Readings in English
Next Sunday's Readings

CÉAD LÉACHT 

 Sliocht as Gníomhartha na nAspal        14:5-18
T
áimid a fhógairt mar dhea-scéal daoibh éirí as na nithe baotha seo agus iompú ar an Dia beo.

Nuair a chuir na Giúdaigh agus na págánaigh, mar aon lena lucht ceannais, chun easmailt a thabhairt dóibh agus iad a chlochadh, fuair siad sin eolas air agus theith siad go dtí bailte Lucaóine, go dtí Liostra agus Deirbé agus na críocha máguaird, mar ar lean siad leo ag fogairt an dea-scéil.

St Paul peachingBhí ina shuí i Liostra fear a bhí gan lúth na gcos: bhí sé ina mhairtíneach ó bhroinn a mháthar agus níor shiúil sé riamh. Bhí an fear seo ag éisteacht le Pól ag caint, agus nuair a d’fhéach Pól idir an dá shúil air chonaic sé go raibh creideamh a leighiste aige, agus dúirt sé de ghuth ard:
Éirigh i do sheasamh ar do chosa.

Agus léim sé ina sheasamh agus thosaigh ag siúl. Nuair a chonaic na sluaite cad a bhí déanta ag Pól, d’ardaigh siad a nglór, á rá i dteanga na Lucaóine: Tá na déithe tagtha anuas inár measc i gcló daoine.” Thug siad Séas ar Bharnabas, agus toisc gurbh é Pól an príomhchainteoir thug siad Heirméas airsean. Agus sagart Shéas, a bhfuil a theampall lasmuigh den bhaile, thug sé féin agus an pobal tairbh agus bláthfhleasca go dtí na geataí d’fhonn íobairt a dhéanamh. Nuair a d’airigh na haspail, Pól agus Barnabas, é, stróic siad a gcuid éadaigh agus rith siad amach faoi dhéin an tslua agus iad ag liúireach:
“A fheara,” ar siad, “cad ab áil libh é seo a dhéanamh? Níl ionainne ach daoine daonna cosúil libh féin, agus táimid a fhógairt mar dhea-scéal daoibh éirí as na nithe baotha seo agus iompú ar an Dia beo a rinne neamh agus talamh agus an fharraige agus gach a bhfuil iontu. Sna glúinte atá thart lig Dia do na ciníocha a mbealach féin a ghabháil, ach níor fhág sé riamh iad gan fhianaise air féin; as a rathúnas sheol sé báisteach chugaibh ón spéir agus torthaí i dtráth agus líon bhur gcroí de bhia agus d’áthas.

Ainneoin na cainte sin, ar éigean a d’éirigh leo na sluaite a chosc ar an íobairt a dhéanamh dóibh.

Briathar an Tiarna             Buíochas le Dia.  

Salm le Freagra             Sm 113b
Freagra                              Ní dúinne, a Thiarna, ní dúinne, ach do d’ainmse is dleacht an moladh.
Malairt le freagra         Alleluia!

1. Ní dúinne, a Thiarna, ní dúinne,
ach do d’ainmse is dleacht an moladh
as ucht do bhuanghrá agus d’fhírinne.
Cad fáth a ndeir na ciníocha “Cá bhfuil a nDia?”   Freagra 

2. Is ar neamh atá ár nDia
gach uile ní is áil leis, déanann sé é.
Ór agus airgead a n-íolasan,
agus saothar láimhe an duine.                                    Freagra 

3. Go raibh beannacht an Tiarna anuas oraibh
ón té a rinne neamh agus talamh.
Is leis an Tiarna amháin na flaithis;
ach thug sé an talamh don duine.                              Freagra 

SOISCÉAL   

Go raibh an Tiarna libh.            Agus le do spiorad féin
Sliocht as an Soiscéal naofa de réir Naomh
Eoin      14:21-26          Glóir duit, a Thiarna.
An tAbhcóide,  a chuirfidh an tAthair uaidh i m’ainmse,múinfidh seisean an uile ní daoibh.

San am sin dúirt Íosa lena dheisceabail
‘An té a bhfuil m’aitheantasa aige agus a choinníonn iad, sin é an té a bhfuil grá aige dom.
An té a bhfuil grá aige dom, beidh grá ag m’Athair dó, agus beidh grá agam dó,
agus taispeánfaidh mé mé féin dó.’

Dúirt Iúdás – níorbh é fear Isceiriót é:
“A Thiarna, cad é seo? Nach bhfuil tú chun tú
féin a thaispeáint don saol, ach dúinne?”
D’fhreagair Íosa:

Má bhíonn grá ag duine dom,” coinneoidh sé mo bhriathar,
agus beidh grá ag m’Athair dó,
agus tiocfaimid chuige, agus déanfaimid cónaí mar aon leis.
An té nach mbíonn grá aige dom, ní choinníonn sé mo bhriathra.
sending spiritAch an briathar a chluineann sibh, ní liom féin é, ach leis an Athair a chuir uaidh mé.
Tá an méid sin inste agam daoibh, fad a bhí mé ag fanacht agaibh,
ach an tAbhcóide, an Spiorad Naomh, a chuirfidh an tAthair uaidh i m’ainmse,
múinfidh seisean an uile ní daoibh,
agus cuirfidh sé i gcuimhne daoibh, ar inis mise daoibh.
Fágaim síocháin agaibh; tugaim mo shíocháin daoibh.

Ní thugaim daoibh í mar a thugann an saol í.
Ná bíodh bhur gcroí buartha agus ná bíodh eagla air.
Chuala sibh mé á rá libh: ‘Táim ag imeacht uaibh,
agus tiocfaidh mé ar ais chugaibh.’
Dá mbeadh grá agaibh dom, bheadh áthas oraibh, óir táim ag dul go dtí an tAthair,
mar is mó an tAthair ná mise.’

Soiscéal an Tiarna.       Moladh duit, a Chriost


AN BÍOBLA NAOFA
© An Sagart