About
Shop
Contact Us

Mass Readings

Catholic Ireland

Liturgical Readings for : Wednesday, 27th September, 2023
Readings in English
Next Sunday's Readings

CÉAD LÉACHT

Sliocht as leabhar Eazra         9:5-9
Ní dhearna Dia dearmad dínn inár ndaoirse.


Um thráth íobairt an tráthnóna, d’éirigh mise, Eazrá, as an toirchim ina raibh mé, agus lig mé mé féin fúm ar mo ghlúine agus mo chuid éadaigh agus m’fhallaing stróicthe. Shín mé mo lámha amach chun an Tiarna mo Dhia agus dúirt:

 “A Dhia, tá ceann faoi orm agus lasaim le náire agus m’aghaidh á tógáil chugat agam, a Dhia liom, mar méadaíodh ár gcoireanna nó go bhfuil siad níos airde ná ar gceann, agus carnadh suas ár bpeaca ionas go sroicheann sé na flaithis. Ó laethanta ar sinsear i leith is mór í ár gciontacht; agus i ngeall ar ár n-urchóidí tugadh sinn féin, ár ríthe agus ár sagairt, isteach i lámha ríthe tíortha eile, agus tugadh suas don chlaíomh sinn, don bhraighdeanas, don chreach agus don náire. Agus is amhlaidh atá an scéal inniu.slavary

Ach anois, go tobann, tá an Tiarna ár nDia tar éis bheith fabhrach linn; d’fhág sé fuíoll áir againn agus thug sé tearmann dúinn ina áit naofa; sin mar a thug Dia cáil solais dár súile agus cáil faoisimh ónár mbraighdeanas. Óir is daoir sinn. Mar sin féin ní dhearna Dia dearmad dínn inár ndaoirse, ach nocht sé a bhuanghrá inár leith i láthair ríthe na Peirse agus fuair sé cead dúinn Teampall ár nDé a atógáil agus caoi a chur ar a fhothracha agus chuir sé foscadh agus dídean ar fáil dúinn in Iúdá agus in Iarúsailéim.

Briathar an Tiarna          Buíochas le Dia

Salm le freagra           Tob 13
Freagra                         Moladh le Dia a mhaireann go deo

1. Smachtaíonn Dia agus maithean n sé gach re seal;
cuireann sé daoine go hifreann agus tógann sé aníos
arís iad: ní féidir le haon neach éalú óna láimh.                                              Freagra

2. Eisean a scaip sinn ina mease. Ní mór dúinn a mhórgacht a fhoilsiú dóibh
agus é a mhóradh i háthair na mbeo; óir is é ár dTiarna is ár nDia é,
is e ár nAthair is ár nDia e go deo.                                                                       Freagra

3. Cuimhnígí ar a fheabhas a roinn sé libh agus gabhaigí buíochas leis os ard.
Molaigí Tiarna na fíréantachta agus móraigf Rí na síoraíochta.                   Freagra

4. I dtaca liom féin de, bím á mholadh i dtír mo dheoraíochta.
Insím a chumnacht agus a cheannas do náisiún peacúil.                                Freagra

5. Tagaigí ar ais chuige, a pheacacha, bígí ionraic ina láthair.
Cá bhfios daoibh nach bhfearfaidh se fáilte romhaibh agus nach nglacfaidh sé trua daoibh?       Freagra

SOISCÉAL

Go raibh an Tiarna libh.          Agus le do spiorad féin
Sliocht as an Soiscéal naofa de réir Naomh Lúcás      9:1-8     Glóir duit, a Thiarna.
Chuir Íosa uaidh iad ag fógairt ríocht Dé agus ag leigheas na n-easlán.

 San am sin ghlaoigh Íosa an dáréag le chéile agus thug dóibh cumhacht agus údarás os cionn na ndeamhan uile agus chun galair a leigheas. Agus chuir sé uaidh iad ag fógairt ríocht Dé agus ag leigheas na n-easlán.
Agus dúirt sé leo:J sends disciples
Ná tógaigí libh aon ní i gcomhair an bhóthair, bata ná tiachóg, ná arán,
ná airgead, agus ná bíodh dhá chóta an duine agaibh.
Agus cibé teach a rachaidh sibh isteach ann, cuirigí fúibh ann
agus leanaigí oraibh as sin.
Agus maidir leo seo nach nglacann sibh, ag dul amach as an gcathair sin daoibh, croithigí an deannach de bhur gcosa mar fhianaise ina n-aghaidh.”

Agus chuir siad chun bóthair agus ghabh siad ó bhaile go baile ag fógairt an dea-scéil agus ag leigheas i ngach uile áit.

Soiscéal an Tiarna.               Moladh duit, a Chriost


AN BÍOBLA NAOFA
© An Sagart