About
Shop
Contact Us

Mass Readings

Liturgical Readings for : Sunday, 8th August, 2021
Today's Readings
Readings in English

CÉAD LÉACHT

Sliocht as an céad LeabharRíthe               19:4-8
Neartaigh an bia chomh mór sin é gur shiúil sé daichead lá  gur shroich sé sliabh Dé.

Elijah and breadChuaigh Éilias ar aghaidh turas lae isteach san fhásach, agus shuigh faoi thor aitinn agus d’iarr go bhfaigheadh bás. “A Thiarna,” ar sé, “tá mo sháith agam. Beir leat m’anam. Ní fearr mé ná mo shinsir.” Ansin luigh sé síos agus thit a chodladh air faoin tor aitinn. Ach, féach, chorraigh aingeal é agus dúirt: “Éirigh agus ith!” D’amharc sé thart agus siúd ag a cheann toirtín a bruitheadh ar leaca te agus crúiscín uisce. D’ith sé agus d’ól sé agus ansin luigh sé síos arís. Tháinig aingeal an Tiarna ar ais chuige an dara huair, chorraigh é agus dúirt: “Éirigh agus ith nó beidh an t-aistear ró-fhada duit.” D’éirigh sé mar sin, agus d’ith sé agus d’ól sé, agus neartaigh an bia chomh mór sin é gur shiúil sé daichead lá agus daichead oíche nó gur shroich sé Horaeb, sliabh Dé.

Briathar an Tiarna   Buíochas le Dia  

Salm le Freagra                   Sm 33
Freagra                                    Blaisigí agus féachaigí a fheabhas atá an Tiarna.

I. Beannóidh mé an Tiarna gach uile thráth,
beidh a mholadh ar mo bhéal de shíor.
Déanann m’anam mórtas as an Tiarna:
cluineadh lucht na huirísle is déanaidís lúcháir.  Freagra

2. Móraigí an Tiarna mar aon liom,
agus adhraimis a ainm in éineacht.
Chuardaigh mé an Tiarna is d’fhreaíair sé mé,
agus shaor mé ar gach uile eagla.                            Freagra

3. Féachaigí ina threo chun go mbeadh gliondar oraibh
is nach mbeadh luisne náire ar bhur n-aghaidh.
Scread an t-ainniseoir is chuala an Tiarna é,
agus shaor sé é óna anacraí go léir.                         Freagra

4. Cuireann aingeal an Tiarna campa
thart timpeall lucht a eaglaithe, is fuasclaíonn iad.
Blaisigí agus féachaigí a fheabhas atá an Tiarna.
Is aoibhinn don fhear a thriallann chuige.           Freagra

DARA LÉACHT           

Sliocht as Litir Naomh Pól chuig na hEifísigh      4:30-5:2
Mairigí de réir an ghrá faoi mar a ghráigh Críost siine.

Jesus compassionateA bhráithre, ná cuirigí brón ar Spiorad Naofa Dé a bhfuil a stampa buailte oraibh I gcomhair lá na fuascailte. Cuirigí uaibh ar fad an ghangaid, an ghoimh, an fhearg, an callán, an t-achasán mar aon le gach mioscais. Bígí muinteartha le chéile agus atruach, ag maitheamh dá chéile faoi mar mhaith Dia daoibh féin i gCríost.

Déanaigí aithris ar Dhia mar gur sibh a chlann mhuirneach, agus mairigí de réir an ghrá faoi mar a ghráigh Críost sinne agus a thug é féin suas ina ofráil chun Dé agus ina íobairt chumhra ar ár son.

Briathar an Tiarna           Buíochas le Dia
  

Alleluia Véarsa                   Eo 6: 51
Alleluia, alleluia!
Is mise an t-arán beo a tháinig anuas ó neamh. Má itheann duine an t-arán seo mairfidh sé go deo
Alleluia!

SOISCÉAL                        

Go raibh an Tiarna libh.                                                                         Agus le do spiorad féin
Sliocht as an Soiscéal naofa de réir Naomh Eoin     6:41-51           Glóir duit, a Thiarna.
Is mise an t-arán beo a tháinig anuas ó neamh.

San am sin thosaigh na Giúdaigh ansin ag cnáimhseáil mar gheall air go ndúirt sé: “Is mise an t-arán a tháinig anuas ó neamh.” “Nach é seo,” a deiridís, “Íosa mac Iósaef a bhfuil aithne againn ar a athair agus ar a mháthair? Cén chaoi is féidir leis a rá: ‘Tháinig mé anuas ó neamh’?” D’fhreagair Íosa: “Ná bígí ag cnáimhseáil eadraibh féin,” ar sé.

Ní féidir d’aon duine teacht chugam,
gan an tAthair a chuir uaidh mé á tharraingt,
agus tógfaidh mise suas é an lá deireanach.
Tá sé scríofa sna fáithe:
‘Beidh siad go léir á dteagasc ag Dia.’
An té a chluineann teagasc an Athar,
agus a fhoghlaimíonn,
tagann sé chugamsa.
Ní hé go bhfaca aon duine an tAthair;
ach an té atá tagtha ón Athair,
chonaic seisean an tAthair.
I am the bread of life3Amen, Amen, a deirim libh,
an té a chreideann, tá an bheatha shíoraí aige.
Mise arán na beatha.
D’ith bhur n-aithreacha manna san fhásach
agus fuair siad bás.
Is é seo an t-arán a thagann anuas ó neamh,
i dtreo má itheann duine é nach bhfaighidh sé bás.
agus an t-arán a thabharfaidh mé uaim
is é m’fheoil é [a thabharfar] ar son bheatha an domhain.”
Is mise an t-arán beo
a tháinig anuas ó neamh.
Má itheann duine an t-arán seo
mairfidh sé go deo.

Soiscéal an Tiarna.                  Moladh duit, a Chriost

************************************
Machtnamh ar Bhriathar Dé dia Domhnaigh

Tar éis béile a ithe le h’Íosa

Nuair a thugamar cuireadh do dhaoine cuairt a thabhairt orainn, cuirimid bia agus deoch ar fáil dóibh chun iad a chothú agus iad a mhúscailt. Tugann Íosa cuireadh dúinn chun a chuid tábla agus cuireann sé féin roimh ré mar bhia agus deoch chun ár spiorad a chothú. i dteanga daring, dearbhaíonn sé gurb é ár mbia agus an deoch é, an duine ar féidir leo ár n-ocras is an tart is mó a shásamh, ár n-ocras agus an tart ar feadh an tsaoil. Tugann Íosa geallúintí go bhfuil ‘an té a itheann mo chuid feoil agus deochanna mo shaol fola.’ Faigheann muid an Eocairist saol spioradálta agus spreagadh a tharraingt ón Tiarna ardú. Cuirfear amach as an Eocairist as bealaí den saol sin dá chéile. i ndáiríre, cuirfimid amach ón Eocairist mar thógálaithe beatha, mar ghníomhairí ar shaol Dé agus ar ghrá ár dtithe, inár sochaí, ar fud an domhain.

Pádraig Ó Rúairí, cp,
Sliabh Argus, Átha Cliath.
********************************************


AN BÍOBLA NAOFA
© An Sagart