About
Shop
Contact Us

Mass Readings

Liturgical Readings for : Sunday, 11th April, 2021
Today's Readings
Readings in English

CHÉAD LÉACHT          Gníomhartha na nAspal 4:32-35
Ar aon chroí agus ar aon anam.

apostolic unity Bhí buíon na gcreidmheach ar aon aigne agus ar aon intinn le chéile. Ní deireadh aon duine acu liom ná leat faoina chuid maoine mar bhí gach ní i bpáirt acu. Bhí na haspail go lándícheallach ag tabhairt fianaise ar aiséirí Chríost agus bhí grásta Dé go fras orthu uile. Agus ní raibh duine ar bith acu ar an ngannchuid: iad siúd a raibh talamh nó tithe acu, dhíolaidís amach iad agus thugaidís suas a luach do na haspail agus roinntí amach ar chách é de réir mar bhíodh sé ina ghá.

Briathar Dé.  

Salm le Freagra                    Sm 117
Freagra                                     Tugaigí buíochas den Tiarna teisc gur maith é:
                                                   óir maireann a ghrá de shíor.

Malairt freagra                     Alleluia

I. Bíodh teaghlach Isráél á rá:
‘Maireann a ghrá de shíor.’
Bíodh teaghlach Árón á rá::
‘Maireann a ghrá de shíor.’
Abradh an dream lerb eagal an Tiarna:
‘Maireann a ghrá de shíor.’                   Freagra

2. D’oibrigh deaslámh an tiarna go tréan:
is í a dheaslámh a d’ardaig mé.
Ní éagfaidh mé- mairfidh mé
agus inseoidh mé a mhóréachtaí.
Smachtaig an Tiarna go dian mé,
ach níor dhaor sé chun báis mé.           Freagra

3. An chloch dár dhiúltaigh na saoir,
rinne ceann an chúinne di.
Is é an Tiarna a rinne é seo,
agus is éachtach linne é.
Is é seo an lá a rinne an Tiarna:
bíodh áthas is gliondar orainn.              Freagra

DARA LÉACHT  

Sliocht as an céad litir Eoin              5:1-6
Gach a ghintear ó Dhia sáraIonn sé an saol.

Gach duine a chreideann gurb é Íosa an Críost
is ó Dhia a gineadh é, agus gach duine a thugann grá don té a ghin tugann grá fós don té a gineadh. Is mar seo is feasach dúinn go dtugaimid grá do chlann Dé,
nuair a thugaimid grá do Dhia agus nuair a chomhlíonaimid a aitheanta.
Mar gurb é seo grá Dé, comhlíonadh a aitheanta; agus ní tromualach a aitheanta.

Óir gach a ghintear ó Dhia sáraíonn sé an saol overcomingtheworld
agus is í an chaithréim a sháraíonn an saol, ár gcreideamh.
Cé sháraíonn an saol murab é an té a chreideann gurb é Íosa Mac Dé?
Sé Íosa Críost an té a tháinig le huisce agus le fuil agus leis an Spiorad.
Ní leis an uisce amháin ach leis an uisce agus leis an bhfuil;
agus tá an Spiorad ag tabhairt fianaise, mar gurb í an fhírinne an Spiorad.

Briathar Dé.  

Alleluia Véarsa
Alleluia, Alleluia!
‘De bhrí go bhfaca tú  mé, a Thomáis, chreid tú,’ a deir an Tiarna.
‘Is méanar dóibh seo nach bhfaca agus a chreid.’
Alleluia!

SOISCÉAL          

Sliocht as an Soiscéal naofa de réir Naomh Eoin      20:19-31
Ocht lá ma dhiaidh sin, tháinig losa.

Tráthnóna an lae chéanna, an chéad lá den tseachtain, agus na doirse faoi ghlas le
heagla na nGiúdach, san áit ina raibh na deisceabail, tháinig Íosa agus sheas ina measc agus dúirt leo:

“Síocháin daoibh!”

Á rá sin dó, thaispeáin sé dóibh a lámha agus a chliathán. Bhí áthas ar na deisceabail nuair a chonaic siad an Tiarna.   Dúirt Íosa leo ansin arís:

“Síocháin daoibh! Amhail mar a chuir an tAthair uaidh mise,
táimse do bhur gcursa uaim freisin.”

Arna rá sin dó, d’análaigh sé orthu agus dúirt leo:

“Glacaigí an Spiorad Naomh.
Na daoine a maithfidh sibh a bpeacaí dóibh,beidh siad maite dóibh;
na daoine a gcoinneoidh sibh a bpeacaí,
beidh a bpeacaí coinnithe.”

Jesus and ThomasTomás, duine den dáréag ar a dtugtaí an Leathchúpla, ní raibh sé leo nuair a tháinig Íosa.   Dúirt na deisceabail eile leis: “Chonaiceamar an Tiarna.” Ach dúirt seisean leo: “Mura bhfeicfidh mé rian na dtairní ar a dhearnana, agus mo mhéar a chur i bpoll na dtairní, agus mo lámh ina chliathán, ní chreidfidh mé.” Ocht lá ina dhiaidh sin, bhí a dheisceabail istigh arís, agus Tomás in éineacht leo. Tháinig Íosa agus na doirse faoi ghlas, sheas sé ina measc agus dúirt: “Síocháin daoibh!” Ansin dúirt sé le Tomás: “Tabhair i leith do mhéar agus féach mo dhearnana, sín amach do lámh agus cuir i mo chliathán í, agus ná bí díchreidmheach ach creidmheach.”   D’fhreagair Tomás: “Mo Thiarna agus mo Dhia!”Dúirt Íosa leis:

“De bhrí go bhfaca tú mé, a Thomáis, chreid tú.
Is méanar dóibh seo nach bhfaca agus a chreid.”

Bhí go leor fearta eile fós a rinne Íosa os comhair a dheisceabal, agus níl aon chur síos orthu sa leabhar seo.   Ach cuireadh an méid sin i scríbhinn chun go gcreidfeadh sibh gurb é Íosa an Criost, Mac Dé, agus á chreidiúint go mbeadh an bheatha agaibh ina ainm.

Soiscéal Dé.


AN BÍOBLA NAOFA

© An Sagart**

************************************
Machtnamh ar Bhriathar Dé dia Domhnaigh

Oscail na doirse 

Chuaigh na deisceabail i bhfolach i seomra uachtarach mar bhí eagla orthu roimh na húdaráis Giúdacha. Fiú amháin tar éis do Mháire Magdalene filleadh faoi deifir ón tuama folamh ag scairteadh go hrd go bhfacha sí an Tiarna beó, níor leor san  iad a chur ar a suaimhneas. D’fhéadfaí an méid úafásach a rinneadh le h’Íosa a dhéanamh leo freisin. .. rud a d’fhág iad ag fanacht i bhfolach i  seomra dúnta faoi ghlas. Ansan ar casadh na súl, teaspáineadh  Íosa aiseirithe  dóibh ar chúl na ndóirse dúnta … agus dúirt Sé gan eagla a bheith orthu níos mó. Bhronn Sé an Spioraid Naoimh 0rthu, á gchómhlánú le fuinneamh agus dóchas nua, chun go dtabharfaidís aghaidh  ar an gnó a bhí rompu. “Mar a chuir an t-Athair mise chugaibh, mar sin táim do bhur seoladh” a dúirt sé. Chuidigh sé seo dóibh an seomra a fhágáil, chun fianaise a thabhairt faoin Tiarna aiseirithe. Sin  mar a léiríonn  Lúcás freagra na ndeisceabail  Domhnach na Cásca. Thug na deisceabail úd fianaise don aiséirí trí fhocal agus ar tréithe a mbeatha.

Pádraig Ó Rúairí, cp, Sliabh Argus, Átha Cliath.
******************************************