About
Shop
Contact Us

Mass Readings

Catholic Ireland

Liturgical Readings for : Wednesday, 12th June, 2024
Readings in English
Next Sunday's Readings

CÉAD LÉACHT    

Sliocht as an céad  Leabhar Ríthe          18:20-39
Beidh a fhios ag an bpobal seo gur tusa, a Thiarna, is Dia agus go bhfuil tú ag iompó a gcroí ar ais chugat!”


Chuir Acháb tionól ar chlann Iosrael uile agus bhailigh sé na fáithe le chéile ar Shliabh Chairmeil. Shiúil Éilias amach os comhair an phobail go léir agus dúirt:
Cá fhad atá sé ar intinn agaibh a bheith ag bacadhradh, seal ar leathchois amháin, agus seal ar an gceann eile?
Más é an Tiarna is Dia ann, leanaigí é, más é Bál, leanaigí eisean.”

Ní raibh focal as an bpobal.
Ansin dúirt Éilias leo:
Mise agus mise amháin a fágadh mar fháidh de chuid an Tiarna, ach tá ceithre chéad go leith fáidh de chuid Bhál ann.  Tugtar dhá tharbh chugainn; toghadh siadsan ceann amháin dóibh féin, déanaidís codanna de agus cuiridís ar an gconnadh é ach gan tine ar bith a lasadh faoi. Ullmhóidh mise an tarbh eile agus cuirfidh mé ar an gconnadh é gan tine ar bith a lasadh faoi. Glaoigí ar ainm bhur ndé agus glaofaidh mise ar ainm an Tiarna; an dia a fhreagróidh le tine, is é is Dia dáiríre ann.”
D’fhreagair an pobal go léir: Tá go maith.” 

Dúirt Éilias ansin le fáithe Bhál:
Toghaigí tarbh agus tosaígí mar is líonmhaire sibhse. Glaoigí ar ainm bhurndé; ach ná lasaigí tine faoi.
Ghlac siad an tarbh a tugadh dóibh agus d’ullmhaíodar é agus ó mhaidin go meán lae bhí siad ag glaoch ar ainm Bhál.
A Bhál,” a ghlaodar, “tabhair freagra orainn!”
Ach ní raibh guth ná freagra le cloisteáil agus iad ag damhsa go bacach thart timpeall ar an altóir a bhí déanta acu. Tháinig an meán lae agus bhí Éilias ag magadh fúthu:
Glaoigí níos airde,” ar seisean, “mar is dia é; tá sé gafa nó cruógach, nó imithe ar thuras, nó b’fhéidir gur ina chodladh atá sé agus nach mór é a dhúiseacht.” 
Ar an ábhar sin ghlaodar níos airde fós agus shádar iad féin mar ba nós leo le claimhte agus le sleánna nó go raibh an fhuil ina slaoda leo. Chuaigh an meán lae thart agus bhí siad ag radaireacht leo nó gur tháinig tráth ofrála na habhlainne, ach guth ná freagra ná aird ar bith níor tugadh orthu.

Ansin dúirt Éilias leis an bpobal go léir:
“Tagaigí níos cóngaraí dom,” agus dhruid an pobal go léir láimh leis. Dheisigh sé altóir an Tiarna a bhí leagtha ar lár. Ghlac Éilias dhá chloch déag, ag freagairt d’uimhir na dtreibheanna de chlann mhac Iacóib ar tháinig briathar úd an Tiarna chucu:
Iosrael a ghairfear díbh!” agus rinne sé altóir in ainm an Tiarna de na clocha. Timpeall na haltóra thochail sé díog a bhí mór go leor le dhá mhiosúr síl a choinneáil. Ansin chóirigh sé an connadh, rinne codanna den tarbh agus leag ar an gconnadh é.
Ansin dúirt sé:
Líonaigí ceithre phróca d’uisce agus doirtigí ar an íobairt uileloiscthe agus ar an gconnadh é.” Rinne siad amhlaidh.
Dúirt sé: “Déanaigí an dara huair é,” agus rinne. Dúirt sé: “Déanaigí an tríú huair é,” agus rinne.
Bhí an t-uisce ag rith timpeall na haltóra agus bhí an díog féin lán d’uisce. Ag tráth ofrála na habhlainne sheas Éilias fáidh chun tosaigh:
“A Thiarna, a Dhia Abrahám, Íosác agus Iosrael,”
ar seisean, “tabhair le fios dóibh inniu gur tusa is Dia in Iosrael agus gur mise do shearbhónta, agus go ndéarna mé na rudaí seo uile ar ordú uaitse. Freagair mé, a Thiarna, freagair mé, ionas go mbeidh a fhios ag an bpobal seo gur tusa, a Thiarna, is Dia agus go bhfuil tú ag iompó a gcroí ar ais chugat!”

Ansin thit tine an Tiarna agus loisc sé an íobairt uileloiscthe agus an connadh agus ligh sí suas an t-uisce sa díog.  Nuair a chonaic an pobal uile é sin, thiteadar ar an-aghaidh agus ghlaodar: “Is é an Tiarna is Dia ann; is é an Tiarna is Dia ann.

Briathar an Tiarna                   Buíochas le Dia

Salm le Freagra                    Sm 15
Freagra                                   Caomhnaigh mé a Thiarna, is ort a thriallaim.

1. Caomhnaigh mé a Thiarna, is ort a thriallaim.
Deirim leis an Tiarna: “Is tú mo Dhia.
Níl maith ar bith agam cés moite díotsa.”                             Freagra

2. An dream ar rogha leo a mhalairt de Dhia
tiocfaidh tuilleadh mór fós de bhuartha anuas orthu.
Ní thoirbhreoidh mé fuil a ndeochíobairt ar aon chor
ná ní chluinfear a n-ainmneacha go brách ar mo bheola.  Freagra

3. Is é an Tiarna is rogha liom, mo chuid de réir oidhreachta;
agus cuid mo chupáin; is ort atá mo sheasamh.
Coimeádaim an Tiarna de shíor i m’intinn:
agus é ar mo dheasláimh ní chorrófar mé choíche.            Freagra

4. Taispeánfaidh tú slí na beatha dom;
tá lúcháir go fial i do láthair
agus aoibhneas ar do dheasláimh go brách.                        Freagra

SOISCÉAL           

Go raibh an Tiarna libh.               Agus le do spiorad féin
Sliocht as an Soiscéal naofa de réir Naomh Matha     5:17-19          Glóir duit, a Thiarna
Ní á gcur ar ceal a tháinig mé ach á gcur i gcrích.

San am sin dúirt Íosa lena dheisceabail
Ná bígí ag ceapadh gur chun an dlí agus na fáithe a chur ar ceal a tháinig mé. Ní á gcur ar ceal a tháinig mé ach á gcur i gcrích. Óir deirim libh go fírinneach, is túisce a imeoidh neamh agus talamh ná mar a imeoidh aon litir ná aon ghiota den dlí gan gach aon ní a bheith tagtha i gcrích.

Dá bhrí sin, an té a chuirfidh aon aithne ar ceal den chuid is lú de na haitheanta seo, agus a mhúinfidh do dhaoine eile an rud céanna a dhéanamh, measfar é sin ar an té is lú i ríocht na bhflaitheas. Ach an té a choimeádfaidh iad agus a mhúinfidh, measfar eisean ina dhuine mór i ríocht na bhflaitheas.

Soiscéal an Tiarna.               Moladh duit, a Chriost


AN BÍOBLA NAOFA
© An Sagart